Ban chấp hành CĐCS trường TH Quang Phú nhiệm kỳ 2007-2010 

Chủ tịch: Bùi Thị Hải Yến

Ủy viên: Nguyễn Văn Xử

Ủy viên: Đặng Thị Tuyết Yên

 

Ban chấp hành CĐCS trường TH Quang Phú nhiệm kỳ 2005-2007 

Chủ tịch: Bùi Thị Thuyết

Ủy viên: Nguyễn Văn Xử

Ủy viên: Đặng Thị Tuyết Yên

 

Ban chấp hành CĐCS trường TH Quang Phú nhiệm kỳ 2003-2005 

Chủ tịch: Bùi Thị Thuyết

Ủy viên: Nguyễn Văn Xử

Ủy viên: Đặng Thị Tuyết Yên